תקנון האתר

ברוכים הבאים ל https://ahizolbareshet.com/

להלן -"האתר " ו/או "אי אמ פי זירו" ע.פ 204419600 ו/או ״החברה״, לפי העניין.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה במערכת, יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת ביצוע ההזמנה, בדבר אישור ביצוע הרכישה.

יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי האתר יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.

במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך יהיה רשאי  האתר לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה,  מובהר כי ייתכנו אי דיוקים בהודעות העדכון ולכן רק רישומיה הממוחשבים של האתר יהוו ראיה מחייבת באשר למועדי ביצוע שלבי ההזמנה השונים.

האתר אינו מתחייב להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או שירותים שתמונותיהם מופיעות באתר, במקרה שלאחר הזמנת מוצר ו/או שירות באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר ו/או השירות הוסר מרשימה המוצעת באתר,  כי אז יוכל האתר,  לפי שיקול דעתו, להודיע על כך למשתמש ולהציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ו/או השירות ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.

מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון זה, מובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר יהא רשאי האתר להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון השירותים ו/או המוצרים המוצעים ללקוחות האתר ו/או המחיר הנקוב עבורם. 

כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.

האתר משתדל להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים בזמן אמת (להלן: "המחירים"). עם זאת, לאור עדכון המחירים מעת לעת עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת צירוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה.  אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.  למען הסר ספק, האתר לא ישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.מובהר כי האתר רשאי לעדכן ולשנות את המחירים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.

התכנים המצויים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של האתר ו/או מי מטעם בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, והאתר אינו אחראי לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. האתר אינו נושא באחריות כלשהיא לתכנים (לרבות תוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם). התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

תנאי אספקת המוצר

התחייבות האתר לאספקת מוצרים מותנית בהשלמת התשלום של המשתמש ובאישור חברת האשראי. בנוסף, זה כפוף לזמינות המוצר ו/או השירות באתר.

האתר לא יישא באחריות לעיכובים באספקה ​​או לאי אספקה ​​עקב פרטי התקשרות שגויים או חלקיים שנמסרו על ידי המשתמש. כמו כן, האתר לא יהיה אחראי לעיכובים או אי אספקה ​​שנגרמו כתוצאה מאירועי כוח עליון או נסיבות שאינן בשליטתו, כגון שביתות, השבתות, אסונות טבע, כשלים באתר וכו'.

במקרים בהם האתר צופה או מודע לעיכוב באספקה ​​מראש, ייעשו מאמצים סבירים להודיע ​​על כך ללקוח מראש. הודעה זו תישלח לפרטי ההתקשרות שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

מדיניות ביטול

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי האתר;

על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והשירות טרם ביצוע ההזמנה באתר, במידה ומוצר ו/או שירות כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באת, יהיה האתר לערוך התאמות ושינויים אפשריים כדי להתאימה לצרכי הלקוח ובמידה והדבר לא יתאפשר יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה על פי החוק להגנת הצרכן,ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אחריות האתר לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.

ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר הודעה או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. 

האתר לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

לביטול, לסיוע בביטול או כל שאלה בנוגע למדיניות הביטולים שלנו, יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו דרך האתר. אנא ספק את פרטיך, פרטי העסקה וסיבה לביטול.

לאחר שבקשת הביטול שלך תתקבל ותעובד, תקבל דוא"ל אישור או התראה באתר. זה יכלול פרטים על השלבים הבאים בתהליך הביטול.

ניתן להחזיר את הפריט לאחת מהחנויות שלנו באמצעות יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו. אנא ודא שהמוצר מוחזר באריזתו ובמצבו המקוריים, כולל כל תגיות או אביזרים.

אנו ממליצים לבדוק את המוצר עם קבלתו ולדווח מיד על כל ליקוי. זה יעזור לזרז את תהליך הביטול וההחזר.

במקרים מסוימים עשויים לחול דמי ביטול עד 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. עמלה זו מכסה עלויות ניהול הקשורות לטיפול בביטול.

שימו לב שלא ניתן לבטל מוצרים מסוימים, כגון פריטים בהזמנה אישית או מוצרי אבדן. זאת בהתאם למדיניות של האתר לגבי מוצרים שאינם ניתנים לביטול.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל עסקאות במקרה של שגיאות דפוס, כוח עליון או פעילויות בלתי חוקיות. אם העסקה שלך תבוטל על ידינו, תקבל על כך הודעה, וכל התשלומים שבוצעו יוחזרו במלואם.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

יצירת קשר:

1) דרך הצ׳ט שלנו באתר. (מומלץ, ניתן גם לראות את סטטוס המשלוח).

2) בטלפון: 055-990-3004.

3) השארת פרטי אימייל באתר, אנחנו נעשה מאמץ לחזור אליכם בהקדם.

כתובת: באר שבע, קפריסין.

שם: אי אמ פי זירו , 

אבטחת מידע ופרטיות:

החברה כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים בהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

כפתור "שלח" יש משום הסכמה לאתר או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של האתר. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של האתר צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו.באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או פניות לאתרי אינטרנט שאינן ו/או הפנייה מופעלים ע"י החברה. החברה לא תשא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. החברה רשאית לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים

המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות לתנאי תקנון זה

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת/ ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש

משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר, עושה זאת על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת

קיימת אפשרות של הבדל מחירים בין האתר לחנויות הרשת. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר

 

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בבאר שבע תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

מדיניות ביטולים זו נתונה לשינויים ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש בשירותים שלנו והסכמה למדיניות זו, אתה מאשר ומקבל את התנאים המפורטים כאן.

 

 

מידע נגישות:

אם אתה זקוק לסיוע או התאמות כדי לגשת למדיניות הביטולים שלנו עקב מוגבלות או מחסום שפה, אנא צור איתנו קשר, ואנו נשמח לסייע.